เครื่องมือแสดงกราฟที่ปรับให้เหมาะสมช่วยย่นเวลาในการโหลดและ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นถึง 25%

นโยบายการชำระเงิน

1.1 บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบทางการเงินต่อยอดเงินในบัญชีลูกค้าไม่ว่าช่วงเวลาใดก็ตาม

1.2 ความรับผิดชอบทางการเงินของบริษัทเริ่มตั้งแต่การบันทึกเกี่ยวกับการฝากเงินครั้งแรกของลูกค้า ดำเนินต่อไปจนถึงการถอนเงินเสร็จเรียบร้อยเต็มจำนวน

1.3 ลูกค้ามีสิทธิ์เรียกร้องจากบริษัทเกี่ยวกับจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีของตน ณ เวลาที่ทำการสอบถาม

1.4 เฉพาะช่องทางการฝากเงิน/ถอนเงินที่ปรากฏบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทเท่านั้นที่ถือเป็นช่องทางฝากเงิน/ถอนเงินอย่างเป็นทางการ การใช้ช่องทางการชําระเงินที่ไม่ใช่พาร์ทเนอร์ของบริษัทถือว่าลูกค้ายอมรับความเสี่ยงเองทั้งหมด และไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการยกเลิกธุรกรรมใดๆ ที่เกิดจากวิธีการชําระเงิน ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับวิธีการชําระเงิน ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อฝ่ายบริการของวิธีการชําระเงินนั้นๆ และลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับข้อเรียกร้องดังกล่าว

1.5 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมของผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งลูกค้าใช้ฝากเงิน/ถอนเงิน ความรับผิดชอบทางการเงินของบริษัทสำหรับเงินของลูกค้าเริ่มต้นเมื่อเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีที่ตรวจพบการทุจริตระหว่างการทำธุรกรรมทางการเงินหรือหลังการทำธุรกรรมทางการเงิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกธุรกรรมดังกล่าวและระงับบัญชีของลูกค้า
ความรับผิดชอบของบริษัทต่อเงินลูกค้าจะสิ้นสุดลงเมื่อเงินถูกถอนออกจากบัญชีธนาคารของบริษัทหรือบัญชีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

1.6 ในกรณีที่การทำธุรกรรมทางการเงินเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าวและผลที่เกิดขึ้น

1.7 ลูกค้าสามารถลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของบริษัทได้เพียงหนึ่งบัญชี ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าบัญชีของลูกค้าซ้ำซ้อน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับบัญชีของลูกค้าและเงินที่อยู่ในบัญชีไม่มีสิทธิ์ถอนออก

2. การลงทะเบียนของลูกค้า

2.1 การลงทะเบียนลูกค้าประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลักๆ

- การลงทะเบียนบนเว็บของลูกค้า
- การยืนยันตัวตนของลูกค้า

เพื่อดำเนินการขั้นตอนแรกให้เสร็จสิ้น ลูกค้าต้องทำดังนี้

- ส่งข้อมูลระบุตัวตนที่แท้จริงและรายละเอียดการติดต่อให้กับบริษัท
- ยอมรับข้อตกลงของบริษัทและเอกสารประกอบ

2.2 บริษัทจะทำการตรวจสอบตัวตนและข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่ลูกค้าระบุไว้ในขั้นตอนลงทะเบียน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้บริษัทมีหน้าที่ร้องขอเอกสารและลูกค้ามีหน้าที่ต้องจัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้

- ภาพสแกนหรือภาพถ่ายของเอกสารประจำตัว
- เอกสารประจำตัวที่มองเห็นได้เต็มหน้า ซึ่งประกอบด้วยรูปถ่ายและรายละเอียดส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องเอกสารจากลูกค้า เช่น บิลเรียกเก็บเงิน หนังสือยืนยันยอดบัญชีธนาคาร การสแกนบัตรธนาคารหรือเอกสารอื่นใดที่อาจเป็นสิ่งที่จำเป็นในระหว่างขั้นตอนการยืนยันตัวตน

2.3 ลูกค้าต้องทำกระบวนการยืนยันตัวตนให้เสร็จสิ้นใน 10 วันนับตั้งแต่ที่บริษัทร้องขอ ในบางกรณีบริษัทอาจเพิ่มระยะเวลายืนยันตัวตนให้สูงสุด 30 วันทําการ

3. กระบวนการฝากเงิน

หากต้องการฝากเงิน ลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มจากพื้นที่ส่วนตัว เพื่อให้ขั้นตอนฝากเงินเสร็จสมบูรณ์ ลูกค้าต้องเลือกวิธีการชำระเงินจากรายการที่มีให้ ระบุละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด และดำเนินการชำระเงิน

สกุลเงินที่รองรับสำหรับการฝากเงิน: USD

ระยะเวลาประมวลผลคำขอถอนเงินขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินและแต่ละช่องทางอาจแตกต่างกันไป บริษัทไม่สามารถควบคุมเวลาประมวลผลได้ ในกรณีที่ใช้วิธีการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาทำธุรกรรมจะแตกต่างกันตั้งแต่วินาทีไปจนถึงหลายวัน หากใช้การโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรง ระยะเวลาทำธุรกรรมอาจอยู่ที่ 3 ถึง 45 วันทำการ

ธุรกรรมใดก็ตามที่ทำโดยลูกค้าจะต้องดำเนินการผ่านแหล่งที่มาในการทำธุรกรรมที่กำหนดโดยดำเนินการชำระเงินด้วยเงินของลูกค้าเองแต่เพียงผู้เดียว ในการดำเนินการถอนเงิน ขอเงินคืน ขอเงินชดเชย และชำระเงินอื่นๆ ในบัญชีของลูกค้านั้นสามารถทำได้โดยใช้บัญชีเดียวกัน (ธนาคารหรือบัตรชำระเงิน) กับที่ใช้ในการฝากเงินเท่านั้น การถอนเงินออกจากบัญชีอาจทำได้ในสกุลเงินเดียวกันกับเงินที่ฝาก

4. ภาษี

บริษัทไม่ใช่ตัวแทนภาษีและไม่ได้ให้ข้อมูลทางการเงินของลูกค้ากับบุคคลที่สาม บริษัทสามารถให้ข้อมูลนี้ได้ในกรณีที่มีการร้องขออย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของรัฐบาลเท่านั้น

5. นโยบายการคืนเงิน

5.1 ลูกค้าสามารถถอนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดออกจากบัญชีของตนได้ทุกเมื่อโดยส่งคำสั่งถอนเงินพร้อมคำสั่งของลูกค้าให้ถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

- บริษัทจะดำเนินการตามคำสั่งถอนออกจากบัญชีเทรดของลูกค้า ซึ่งจะจำกัดโดยยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้า ณ เวลาที่ดำเนินการตามคำขอ หากจำนวนเงินที่ลูกค้าถอนออก (รวมถึงค่าคอมมิชชันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามข้อบังคับนี้) เกินยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้า บริษัทอาจปฏิเสธคำสั่งถอนเงินหลังจากอธิบายเหตุผลของการปฏิเสธแล้ว;

- คำสั่งของลูกค้าที่ให้ถอนเงินออกจากบัญชีของจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและข้อจำกัดที่กำหนดโดยกฎหมายปัจจุบันและข้อกำหนดอื่น ๆ ของประเทศในเขตอำนาจศาลที่ทำธุรกรรมดังกล่าว;

- เงินจากบัญชีของลูกค้าจะต้องถูกถอนออกไปยังระบบการชำระเงินเดียวกันกับรหัสกระเป๋าเงินเดียวกันกับที่ลูกค้าเคยใช้ในการฝากเงินเข้าบัญชี บริษัทอาจจำกัดจำนวนเงินที่ถอนออกไปยังระบบการชำระเงินด้วยจำนวนเงินฝากที่เข้ามาในบัญชีของลูกค้าจากระบบการชำระเงินนั้น บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการยกเว้นกฎนี้และถอนเงินของลูกค้าไปยังระบบการชำระเงินอื่น ๆ แต่บริษัทอาจขอข้อมูลการชำระเงินสำหรับระบบการชำระเงินอื่น ๆ จากลูกค้าได้ตลอดเวลา และลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลแก่บริษัท ข้อมูลการชำระเงินนั้น;

5.2 คำขอถอนเงินจะดำเนินการโดยการโอนเงินเข้าบัญชีภายนอกของลูกค้าโดยตัวแทนที่ได้รับอำนาจจากบริษัท

5.3 ลูกค้าจะต้องทำการขอถอนในสกุลเงินเดียวกันกับเงินที่ฝาก หากสกุลเงินที่ฝากแตกต่างจากสกุลเงินที่โอน บริษัทฯจะแปลงยอดเงินโอนเป็นสกุลเงินโอนที่อัตราแลกเปลี่ยนที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทฯ ณ เวลาที่เงินจะถูกหักจากบัญชีของลูกค้า

5.4 สกุลเงินที่บริษัทฯจะทำการโอนไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้า จะแสดงในแดชบอร์ดของลูกค้า ขึ้นอยู่กับสกุลเงินของบัญชีลูกค้าและช่องทางในการถอนเงิน

5.5 บริษัทเป็นผู้กำหนดอัตราแปลงสกุลเงิน ค่าคอมมิชชัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการถอนเงินแต่ละวิธี และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว อัตราแลกเปลี่ยนอาจแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่กำหนดโดยหน่วยงานของประเทศใดประเทศหนึ่ง และจากอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดปัจจุบันสำหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่กำหนดโดยผู้ให้บริการการชำระเงิน เงินอาจถูกถอนออกจากบัญชีของลูกค้าในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินของบัญชีภายนอกของลูกค้า

5.6 บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำนวนเงินขั้นต่ำและจำนวนเงินสูงสุดในการถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่องทางการถอน ข้อจำกัดเหล่านี้จะถูกกำหนดไว้ในแดชบอร์ดของลูกค้า

5.7 คำสั่งถอนเงินจะถือว่าได้รับการยอมรับจากบริษัท หากถูกสร้างขึ้นในแดชบอร์ดของลูกค้าและจะแสดงในส่วนประวัติของยอดเงินคงเหลือในระบบของบริษัทฯ สำหรับคำร้องขอของบัญชีลูกค้า คำสั่งที่สร้างขึ้นในลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อนี้จะไม่ได้รับการยอมรับและดำเนินการโดยบริษัท

5.8 เงินจะถูกถอนจากบัญชีของลูกค้าภายใน 5(ห้า)วันทำการ

5.9 หากเงินที่บริษัทส่งตามคำขอถอนเงินไม่เข้าบัญชีภายนอกของลูกค้าหลังจากห้า (5) วันทำการ ลูกค้าอาจขอให้บริษัทตรวจสอบการโอนนี้

5.10 หากลูกค้าทำสิ่งผิดพลาดในข้อมูลการชำระเงินตอนที่สร้างคำขอถอนเงินซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถโอนเงินไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้าได้ ลูกค้าจะจ่ายค่าคอมมิชชันสำหรับการแก้ไขสถานการณ์

5.11 กำไรของลูกค้าที่เกินกว่าเงินทุนที่ลูกค้าฝากสามารถโอนไปยังบัญชีภายนอกของลูกค้าได้โดยวิธีการที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและลูกค้าเท่านั้น และหากลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีของตนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง บริษัทจะมีสิทธิ์ถอนเงินฝากก่อนหน้าของลูกค้าด้วยวิธีเดียวกัน

6. ช่องทางชำระเงินสำหรับการถอนเงิน

6.1 การโอนผ่านธนาคาร

6.1.1 ลูกค้าอาจส่งคำขอสำหรับการถอนเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารได้ตลอดเวลา หากว่าทางบริษัทฯยอมรับช่องทางนี้ในช่วงเวลาในการโอนเงินของคุณ

6.1.2 ลูกค้าสามารถส่งคำขอถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่เปิดในชื่อของเขา/เธอ เท่านั้น บริษัทฯจะไม่อนุญาตและดำเนินการสั่งโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของบุคคลที่สาม

6.1.3 บริษัทจะส่งเงินไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้า ตามข้อมูลในคำขอถอนเงินตามเงื่อนไขข้อ 7.1.2 ที่ตรงตามระเบียบนี้

ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในระยะเวลาที่ทางธนาคารใช้เพื่อการโอนเงินผ่านทางธนาคาร

6.2 การโอนอิเล็กทรอนิกส์

6.2.1 ลูกค้าสามารถส่งคำร้องขอถอนเงินโดยการโอนอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลาหากบริษัทฯใช้ช่องทางนี้เมื่อทำการโอน

6.2.2 ลูกค้าสามารถส่งคำร้องขอถอนเงิน เฉพาะกระเป๋าระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวที่เป็นชื่อของเขา/เธอเท่านั้น

6.2.3 บริษัทฯ จะต้องส่งเงินไปยังบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า ให้เป็นไปตามข้อมูลที่ทำการร้องขอสำหรับการถอนเงิน

6.2.4 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับเวลาในการทำการโอนอิเล็กทรอนิกส์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวทางด้านเทคนิคในระหว่างการโอนที่ไม่ใช่ความผิดที่เกิดของบริษัทฯ

6.3 บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจเพื่อให้ลูกค้าทำการถอนเงินผ่านช่องทางอื่นๆจากบัญชีของลูกค้า ข้อมูลนี้จะถูกโพสต์ที่ในแดชบอร์ด