Ο βελτιστοποιημένος κινητήρας απόδοσης γραφημάτων μειώνει τον χρόνο φόρτωσης και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας έως και 25%.

Γνωστοποίηση κινδύνου

Η επίσημη γλώσσα της εταιρίας είναι τα Αγγλικά. Για πληρέστερη περιγραφή της δραστηριότητας της εταιρίας, επισκεφθείτε την αγγλική έκδοση του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που μεταφράζονται σε άλλες γλώσσες εκτός από τα αγγλικά προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν έχουν νομική ισχύ, η εταιρία δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται σε άλλες γλώσσες.

Γνωστοποίηση κινδύνων για συναλλαγές με ξένο νόμισμα και παράγωγα

Αυτή η σύντομη προειδοποίηση, που αποτελεί προσθήκη στους Γενικούς Όρους Επιχείρησης, δεν προορίζεται να αναφέρει όλους τους κινδύνους και άλλες σημαντικές πτυχές των συναλλαγών με ξένο νόμισμα και παράγωγα. Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους, δεν πρέπει να διακανονίζετε συναλλαγές με τα προαναφερθέντα προϊόντα εάν δεν γνωρίζετε τη φύση των συμβάσεων που συνάπτετε, τις νομικές πτυχές τέτοιων σχέσεων στο πλαίσιο τέτοιων συμβάσεων ή τον βαθμό έκθεσής σας σε κίνδυνο. Οι συναλλαγές με ξένο νόμισμα και παράγωγα συνδέονται με υψηλό επίπεδο κινδύνου, επομένως δεν είναι κατάλληλο για πολλούς ανθρώπους. Πρέπει να αξιολογήσετε διεξοδικά σε ποιο βαθμό τέτοιες λειτουργίες είναι κατάλληλες για εσάς, λαμβάνοντας υπόψιν την εμπειρία, τους στόχους, τους οικονομικούς πόρους και άλλους σημαντικούς παράγοντες.

1. Συναλλαγές με ξένο νόμισμα και παράγωγα

1.1 Μόχλευση συναλλαγών σημαίνει ότι τα πιθανά κέρδη μεγενθύνονται. Σημαίνει επίσης ότι οι απώλειες μεγενθύνονται. Όσο χαμηλότερη είναι η απαιτούμενη προκαταβολή εγγύησης δανείου, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος πιθανών απωλειών εάν η αγορά κινηθεί εναντίον σας. Μερικές φορές η απαιτούμενη προκαταβολή μπορεί να είναι μόλις 0,5%. Λάβετε υπόψιν ότι όταν κάνετε συναλλαγές χρησιμοποιώντας προκαταβολή ως εγγύηση δανείου, οι απώλειές σας μπορεί να υπερβούν την αρχική σας πληρωμή και είναι πιθανό να χάσετε πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που επενδύσατε αρχικά. Το ποσό της αρχικής προκαταβολής μπορεί να φαίνεται μικρό σε σύγκριση με την αξία των συναλλαγμάτων ή των παραγώγων σε ξένο νόμισμα, δεδομένου ότι η δράση της «μόχλευσης» ή «αλληλοσύνδεσης μηχανισμών» χρησιμοποιείται εκεί, κατά τις συναλλαγές. Οι σχετικά ασήμαντες κινήσεις της αγοράς θα έχουν αναλογικά αυξανόμενο αντίκτυπο στα ποσά που κατατέθηκαν ή πρόκειται να κατατεθούν από εσάς. Αυτή η περίσταση μπορεί να λειτουργήσει είτε υπέρ εσάς, είτε εναντίον σας. Όταν υποστηρίζετε τη θέση σας, ενδέχεται να υποστείτε απώλειες στην έκταση της αρχικής προκαταβολής και τυχόν πρόσθετα χρηματικά ποσά που κατατίθενται στην εταιρία. Εάν η αγορά άρχισε να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη θέση σας ή/και το ποσό της απαιτούμενης προκαταβολής αυξήθηκε, τότε η εταιρία μπορεί να σας ζητήσει να καταθέσετε επειγόντως πρόσθετα χρηματικά ποσά για την υποστήριξη της θέσης. Η μη εκπλήρωση της απαίτησης για κατάθεση πρόσθετων χρηματικών ποσών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο της/των θέσης/των σας από την εταιρία και θα φέρετε την ευθύνη για τυχόν απώλειες ή έλλειψη κεφαλαίων που συνδέονται με αυτήν.

1.2 Παραγγελίες και στρατηγικές που μειώνουν τον κίνδυνο

Η τοποθέτηση ορισμένων παραγγελιών (για παράδειγμα, εντολές "stop-loss", εάν αυτό επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, ή εντολές "stop-limit"), που περιορίζουν το μέγιστο ποσό ζημιών, μπορεί να αποδειχθεί αναποτελεσματική εάν η κατάσταση της αγοράς καθιστά αδύνατη την εκτέλεση τέτοιων εντολών (για παράδειγμα, σε περίπτωση έλλειψης ρευστότητας της αγοράς). Οποιεσδήποτε στρατηγικές που χρησιμοποιούν συνδυασμούς θέσεων, για παράδειγμα, "διάδοση" και "διασκέλιση" ενδέχεται να μην είναι λιγότερο επικίνδυνες από αυτές που συνδέονται με κοινές θέσεις "μακριές" και "σύντομες".

2. Πρόσθετοι κίνδυνοι που αφορούν συναλλαγές με ξένο συνάλλαγμα και παράγωγα

2.1 Προϋποθέσεις σύναψης συμφωνητικών

Πρέπει να λάβετε από τον χρηματομεσίτη σας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους σύναψης συμφωνητικών και οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που συνδέονται με αυτές (για παράδειγμα, σχετικά με τις περιστάσεις στις οποίες μπορεί να αποκτήσετε την υποχρέωση να πραγματοποιήσετε ή να αποδεχτείτε την παράδοση οποιουδήποτε κεφαλαίου στο πλαίσιο ενός μελλοντικού συμφωνητικού ή στην περίπτωση μιας επιλογής, πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες λήξης και τους χρονικούς περιορισμούς για την εκτέλεση επιλογής). Κάτω από ορισμένες συνθήκες, ένα χρηματιστήριο ή ένα γραφείο ανταλλαγής, μπορεί να αλλάξει τις απαιτήσεις των συμφωνητικών που δεν έχουν διακανονιστεί (συμπεριλαμβανομένης της τιμής εξάσκησης), ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στην αγορά του αντίστοιχου κεφαλαίου.

2.2 Αναστολή ή περιορισμός του εμπορίου. Συσχέτιση τιμών

Ορισμένες καταστάσεις της αγοράς (για παράδειγμα, ρευστότητα) ή/και οι κανόνες λειτουργίας ορισμένων αγορών (για παράδειγμα, αναστολή των συναλλαγών σε σχέση με συμβόλαια ή μήνες συμβάσεων, λόγω υπέρβασης των ορίων μεταβολών τιμών) μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο απωλειών που προκύπτουν, καθώς η εκτέλεση συναλλαγών ή ο τετραγωνισμός/συμψηφισμός θέσεων καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη. Οι απώλειες θα μπορούσαν να αυξηθούν, εάν πουλάτε επιλογές. Δεν υπάρχει πάντα μια καλά θεμελιωμένη διασύνδεση μεταξύ των τιμών του κεφαλαίου και του παραγώγου κεφαλαίου. Η απουσία τιμής αναφοράς για ένα κεφάλαιο μπορεί να καταστήσει δύσκολη την εκτίμηση της «εύλογης αξίας»..

2.3 Κατατεθειμένα κεφάλαια και κυριότητα

Θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τα προστατευτικά μέσα και όρια της ασφάλειας που έχετε καταθέσει με τη μορφή μετρητών ή οποιωνδήποτε άλλων κεφαλαίων, όταν εκτελείτε μια ενέργεια είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, ειδικά εάν η αφερεγγυότητα ή η πτώχευση μιας εταιρείας συναλλαγών μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Ο βαθμός στον οποίο μπορείτε να επιστρέψετε τα μετρητά ή άλλα κεφάλαια ρυθμίζεται από τη νομοθεσία και τα τοπικά πρότυπα της χώρας όπου ο αντισυμβαλλόμενος ασκεί τις δραστηριότητές του.

2.4 Τέλη Προμηθείων και άλλες χρεώσεις

Πριν από τη συμμετοχή σε οποιεσδήποτε συναλλαγές θα πρέπει να λάβετε σαφείς λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις προμήθειες, τις αμοιβές και άλλες χρεώσεις που θα πρέπει να πληρώσετε. Αυτά τα έξοδα θα επηρεάσουν το καθαρό οικονομικό σας αποτέλεσμα (κέρδος ή απώλεια).

2.5 Συναλλαγές σε άλλες δικαιοδοσίες

Η εκτέλεση συναλλαγών σε αγορές οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των αγορών που συνδέονται επίσημα με την εσωτερική σας αγορά, μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετους κινδύνους για εσάς. Η ρύθμιση των προαναφερόμενων αγορών ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας ως προς τον βαθμό προστασίας των επενδυτών (συμπεριλαμβανομένου ενός χαμηλότερου βαθμού προστασίας). Η τοπική σας ρυθμιστική αρχή δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει την υποχρεωτική συμμόρφωση με τους κανόνες που καθορίζονται από ρυθμιστικές αρχές ή αγορές σε άλλες δικαιοδοσίες στις οποίες εκτελείτε συναλλαγές.

2.6 Συναλλαγματικοί κίνδυνοι

Τα κέρδη και οι απώλειες συναλλαγών με συμβόλαια που επαναπροσδιορίζονται σε ξένο νόμισμα που διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού σας, επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών όταν μετατρέπονται από το νόμισμα της σύμβασης στο νόμισμα λογαριασμού.

2.7 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας επηρεάζει την ικανότητά σας να συναλλάσσεστε. Είναι ο κίνδυνος να μην είναι δυνατή η διαπραγμάτευση του οικονομικού συμβολαίου ή του κεφαλαίου σας τη στιγμή που θέλετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές (για να αποτρέψετε μια απώλεια ή για να έχετε κέρδος). Επιπλέον, η προκαταβολή ως εγγύηση δανείου που πρέπει να διατηρήσετε ως κατάθεση στον πάροχο συμβολαίου υπολογίζεται εκ νέου καθημερινά σύμφωνα με τις αλλαγές στην αξία των υποκείμενων κεφαλαίων του συμβολαίου που κατέχετε. Εάν αυτός ο επανυπολογισμός (αναπροσαρμογή) επιφέρει μείωση της αξίας σε σύγκριση με την αποτίμηση της προηγούμενης ημέρας, θα χρειαστεί να πληρώσετε μετρητά στον πάροχο χρηματοοικονομικών συμβολαίων αμέσως για να αποκαταστήσετε τη θέση του περιθωρίου και να καλύψετε τη ζημιά. Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή, τότε ο πάροχος χρηματοοικονομικών συμβολαίων μπορεί να κλείσει τη θέση σας είτε συμφωνείτε είτε όχι με αυτήν την ενέργεια. Θα πρέπει να καλύψετε την ζημία, ακόμη και αν η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ανακάμψει στη συνέχεια. Υπάρχουν πάροχοι χρηματοοικονομικών συμβολαίων που ρευστοποιούν όλες τις θέσεις συμβολαίου σας, εάν δεν έχετε την απαιτούμενη προκαταβολή, ακόμη και αν μία από αυτές τις θέσεις εμφανίζει κέρδος για εσάς σε αυτό το στάδιο. Για να διατηρήσετε τη θέση σας ανοιχτή, ίσως χρειαστεί να συμφωνήσετε να επιτρέψετε στον πάροχο χρηματοοικονομικών συμβολαίων να λάβει πρόσθετες πληρωμές (συνήθως από την πιστωτική σας κάρτα), κατά την προαίρεσή του, όταν απαιτείται για την κάλυψη σχετικών κλήσεων προκαταβολή ως εγγύηση δανείου. Σε μια ταχέως κινούμενη, ασταθή αγορά, μπορείτε εύκολα να εκτελέσετε ενα μεγάλο λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας.

2.8 Όρια "Σταματήστε την απώλεια"

Για να περιορίσετε τις απώλειες, πολλοί πάροχοι χρηματοοικονομικών συμβολαίων σας προσφέρουν την ευκαιρία να επιλέξετε όρια «διακοπής απώλειας». Αυτό κλείνει αυτόματα τη θέση σας όταν φτάσει σε ένα όριο τιμής της επιλογής σας. Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες ένα όριο «stop loss» είναι αναποτελεσματικό, για παράδειγμα, όπου υπάρχουν γρήγορες κινήσεις τιμών ή κλείσιμο της αγοράς. Τα όρια διακοπής απώλειας δεν μπορούν πάντα να σας προστατεύσουν από απώλειες.

2.9 Κίνδυνος εκτέλεσης

Ο κίνδυνος εκτέλεσης συνδέεται με το γεγονός ότι οι συναλλαγές ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν αμέσως. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση μεταξύ της στιγμής που υποβάλλατε την παραγγελία σας και της στιγμής που εκτελείται. Σε αυτήν την περίοδο, η αγορά μπορεί να εχει κινηθεί εναντίον σας. Δηλαδή, η παραγγελία σας δεν εκτελέσθηκε στην τιμή που περιμένατε. Ορισμένοι πάροχοι συμβολαίων σάς επιτρέπουν να πραγματοποιείτε συναλλαγές ακόμα και όταν η αγορά είναι κλειστή. Λάβετε υπόψιν ότι οι τιμές για αυτές τις συναλλαγές μπορεί να διαφέρουν πολύ από την τιμή κλεισίματος του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Σε πολλές περιπτώσεις, η διάδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη από όταν η αγορά είναι ανοιχτή.

2.10 Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου

Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι ο κίνδυνος όπου ο πάροχος που εκδίδει το ΣεΔ (δηλαδή ο αντισυμβαλλόμενός σας) να αθετήσει τις υποχρεώσεις του και να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εάν τα κεφάλαιά σας δεν διαχωρίζονται σωστά από τα κεφάλαια του παρόχου ΣεΔ και ο πάροχος ΣεΔ αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, τότε υπάρχει κίνδυνος να μην λάβετε πίσω τα χρήματα που σας οφείλονται.

2.11 Συστήματα συναλλαγών

Η πλειονότητα των συνηθισμένων συστημάτων "φωνής" και ηλεκτρονικών συναλλαγών χρησιμοποιεί υπολογιστές για τη δρομολόγηση εντολών, τις πράξεις εξισορρόπησης, την καταχώριση και την εκκαθάριση συναλλαγών. Όπως και με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα, αυτές υπόκεινται σε προσωρινή βλάβη και ελαττωματική λειτουργία. Οι πιθανότητές σας για αποζημίωση ορισμένων απωλειών μπορεί να εξαρτώνται από τα όρια ευθύνης που καθορίζονται από τον προμηθευτή των συστημάτων συναλλαγών, των αγορών, των γραφείων ανταλλαγής και/ή των εταιρειών διαπραγμάτευσης. Αυτά τα όρια μπορεί να διαφέρουν. είναι απαραίτητο να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες από τον χρηματομεσίτη σας για αυτό το θέμα.

2.12 Ηλεκτρονικές συναλλαγές

Οι συναλλαγές που εκτελούνται χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενδέχεται να διαφέρουν όχι μόνο από τις συναλλαγές σε οποιαδήποτε συνήθη αγορά "ανοιχτής κραυγής", αλλά και από τις συναλλαγές όπου χρησιμοποιούνται και άλλα ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών. Εάν εκτελείτε οποιεσδήποτε συναλλαγές σε ένα Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, αναλαμβάνετε τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτό το σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αστοχίας στη λειτουργία του υλικού ή του λογισμικού. Η αποτυχία συστήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα εξής: Η παραγγελία σας ενδέχεται να μην εκτελεστεί σύμφωνα με τις οδηγίες. Μια εντολή μπορεί να μην εκτελεστεί καθόλου. Μπορεί να είναι αδύνατο να λαμβάνετε συνεχώς πληροφορίες για τις θέσεις σας ή να πληροίτε τις απαιτήσεις περιθωρίου.

2.13 Εξωχρηματιστηριακές δραστηριότητες

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, οι εταιρείες επιτρέπεται να πραγματοποιούν εξωχρηματιστηριακές δραστηριότητες. Ο χρηματομεσίτης σας μπορεί να ενεργεί ως αντισυμβαλλόμενος για τέτοιες πράξεις. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τέτοιων λειτουργιών έγκειται στην πολυπλοκότητα ή την αδυναμία κλεισίματος θέσεων, εκτίμησης αξιών ή προσδιορισμού της δίκαιης τιμής ή της έκθεσης σε κίνδυνο. Για τους προαναφερθέντες λόγους, αυτές οι εργασίες ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένους κινδύνους. Ο κανονισμός που διέπει τις εξωχρηματιστηριακές δραστηριότητες μπορεί να είναι λιγότερο αυστηρός ή να παρέχει έναν συγκεκριμένο ρυθμιστικό τρόπο. Θα χρειαστεί να εξοικειωθείτε με τους κανόνες και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτούς, πριν από την εκτέλεση τέτοιων λειτουργιών.