Ο βελτιστοποιημένος κινητήρας απόδοσης γραφημάτων μειώνει τον χρόνο φόρτωσης και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας έως και 25%.

Γνωστοποίηση ευθύνης

Tα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες δεν έχουν ζητηθεί από ιδιώτη ή Εταιρεία με χρήση του συστήματος WebMoney Transfer. Ως ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών, λαμβάνουμε ανεξάρτητες αποφάσεις για τις τιμές και τις προσφορές μας. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν το σύστημα WebMoney Transfer δεν χρεώνουν τέλη και δεν λαμβάνουν οποιουδήποτε άλλου είδους αμοιβή για την παροχή αυτών των υπηρεσιών και δεν φέρουν ευθύνη για τη δραστηριότητά μας.

Η πιστοποίηση από την WebMoney Transfer επιβεβαιώνει μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας μας και αποδεικνύει την ταυτότητά μας. Διεξάγεται κατόπιν αιτήματός μας και δεν υπονοεί καμία σχέση με τις πωλήσεις των χειριστών της WebMoney.