موتور رندرینگ بهینه‌سازی شده نمودارها زمان بارگذاری را کاهش می‌دهد و عمر باتری را تا 25% افزایش می‌دهد.

برنامه‌ معاملات نماد‌های معاملاتی‌

فهرست فعلی نماد‌های موجود با پرداخت‌های متناظر. مربوط به: 15:52, 20.07.2024*
نمادهای معاملاتی
(UTC+2)
پرداخت
ارز
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/USD OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CAD OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CHF OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/USD OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/CHF OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/JPY OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/GBP OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/NZD OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/AUD OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/JPY OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/USD OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/RUB OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/RUB OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/INR OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/SGD OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/MXN OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/ARS OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/BRL OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/BDT OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
TND/USD OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
MAD/USD OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
BHD/CNY OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
AED/CNY OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
SAR/CNY OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
QAR/CNY OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
JOD/CNY OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
SYP/USD OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/THB OTC
91%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/EGP OTC
91%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/NZD OTC
89%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CAD OTC
87%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/PHP OTC
87%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CHF OTC
85%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/TRY OTC
85%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/JPY OTC
84%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/COP OTC
84%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/IDR OTC
84%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/JPY OTC
82%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/MYR OTC
82%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CNH OTC
81%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/PKR OTC
81%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/NOK OTC
80%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/HUF OTC
80%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/JPY OTC
78%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
IRR/USD OTC
78%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/VND OTC
77%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
OMR/CNY OTC
76%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CHF OTC
75%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/JPY OTC
73%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CLP OTC
71%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
YER/USD OTC
71%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/DZD OTC
70%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/USD OTC
62%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
USD/JPY OTC
54%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
LBP/USD OTC
48%
کالاها
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Gold OTC
80%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Brent Oil OTC
80%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
WTI Crude Oil OTC
80%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Silver OTC
80%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Natural Gas OTC
45%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Platinum spot OTC
45%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Palladium spot OTC
45%
سهام
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Apple OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
McDonald's OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Tesla OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Boeing Company OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
American Express OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Citigroup Inc OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
TWITTER OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
FACEBOOK INC OTC
86%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Johnson & Johnson OTC
83%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Netflix OTC
78%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Intel OTC
75%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
VISA OTC
73%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Amazon OTC
70%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Pfizer Inc OTC
68%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
ExxonMobil OTC
68%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Microsoft OTC
67%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Alibaba OTC
65%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
FedEx OTC
61%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Cisco OTC
59%
ارزهای کریپتو
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
BNB OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Cardano OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Chainlink OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Avalanche OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Bitcoin OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Dogecoin OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Polkadot OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Ethereum OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Ripple OTC
92%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Polygon OTC
90%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Litecoin OTC
79%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Bitcoin ETF OTC
76%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Toncoin OTC
69%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
TRON OTC
61%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Solana OTC
59%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Dash
25%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
Bitcoin
15%
شاخص
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
AUS 200 OTC
67%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
E35EUR OTC
45%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
100GBP OTC
45%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
F40EUR OTC
45%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
JPN225 OTC
45%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
D30EUR OTC
45%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
E50EUR OTC
45%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
SP500 OTC
45%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
DJI30 OTC
45%
نماد معاملاتی درحال‌حاضر برای معامله در دسترس است
US100 OTC
45%
*داده های برجسته فقط در زمان بارگیری صفحه مرتبط هستند و فقط برای اهداف مرجع هستند.
*برنامه زمان‌بندی نماد بر اساس زمان سرور (UTC+2) مشخص شده است..